ऋक्सूक्त

वरुणसूक्त : ऋग्वेद ०१/२५

  sanskritjagat     02/09/2021 0

ऋक्सूक्त

इन्द्रसूक्त : ऋग्वेद ०१/३२

  sanskritjagat     02/09/2021 0

ऋक्सूक्त

सूर्यसूक्त : ऋग्वेद ०१/११५
  sanskritjagat     02/09/2021

यजुर्वेद सूक्तसंग्रह

शिवसङ्कल्पसूक्त : शुक्ल यजुर्वेद ३४/०१-०६
शिवसङ्कल्पसूक्त : शुक्ल यजुर्वेद ३४/०१-०६
  sanskritjagat     02/09/2021


और पढ़ें

योगदर्शन

पातञ्जल योग दर्शन : कैवल्यपाद (चतुर्थ अध्याय) ।।

  sanskritjagat     18/05/2021 0

जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥४.१॥...

योगदर्शन

पातञ्जल योग दर्शन : विभूतिपाद (तृतीय अध्याय) ।।

  sanskritjagat     18/05/2021 0

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥३.१॥...

योगदर्शन

पातञ्जल योग दर्शन : साधनपाद (द्वितीय अध्याय) ।।

  sanskritjagat     17/05/2021 0

तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥२.१॥...

योगदर्शन

पातञ्जल योग दर्शन : समाधिपाद (प्रथम अध्याय) ।।

  sanskritjagat     16/05/2021 0

अथ योगानुशासनम् ॥१.१॥ योगश्...